Cennik / koszty notarialne

Ustalenie kosztów aktu notarialnego wymaga dokładnego przeanalizowania planowanej czynności pod kątem następujących elementów:

1. jeżeli dokonywana czynność rodzi skutki podatkowe, notariusz jako płatnik jest zobowiązany do wyliczenia i pobrania odpowiedniego podatku, a następnie do jego przekazania na konto urzędu skarbowego. Obowiązek dotyczy:

- podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego Ustawą z dnia 9 września 2000 roku - zgodnie z art. 10 tej ustawy notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynnsości cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku;

- podatku od spadków i darowizn uregulowanego Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku -zgodnie z art. 18 tej ustawy notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego;

2. jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

3. wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Ustalenie kosztów czynności notarialnej umożliwi bezpośredni kontakt z Kancelarią.

 

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości: 

Wartość w zł

Wynagrodzenie notariusza (netto) wynosi

powyżej

do

 0 zł

3.000 zł

100 zł

3.000 zł

10.000 zł

100 zł + 3 % nadwyżki powyżej 3.000 zł

10.000 zł

30.000 zł

310 zł + 2 % nadwyżki powyżej 10.000 zł

30.000 zł

60.000 zł

710 zł + 1 % nadwyżki powyżej 30.000 zł

60.000 zł

1.000.000 zł

1.010 zł + 0,4 % nadwyżki powyżej 60.000 zł

1.000.000 zł

2.000.000 zł

4.770 zł + 0,2 % nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

2.000.000 zł

-

6.770 zł + 0,25 % nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Połowa stawki opisanej powyżej jest należna w przypadku aktu notarialnego dokumentującego:  

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, 

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej, 

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny, 

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka), 

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), 

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową, 

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

11) ustanowienie hipoteki,  

12) przebieg licytacji lub przetargu, 

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej, 

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), 

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn, 

15a) umowę deweloperską, 

16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, 

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), 

18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, 

19) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

 

1/4 stawki opisanej powyżej jest należna za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:  

1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą, 

2) losowanie nagrody, 

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym 

 

1/10 stawki opisanej powyżej jest należna za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:  

1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce, 

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Ponadto maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego opisane niżej czynności wynosi odpowiednio:  

1) za umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł; 

2) za umowę majątkową małżeńską - 400 zł; 

3) za testament - 50 zł; 

4) za testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł; 

4a) za testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł; 

5) za odwołanie testamentu - 30 zł; 

6) za zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł; 

7) za zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł; 

8) za pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł; 

9) za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł. 

10) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł; 

11) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł; 

12) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione wyżej albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł; 

13) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł; 

14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł. 

15) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł; 

16) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł; 

17) za sporządzenie innego protokołu - 200 zł. 

18) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł. 

19) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł. 

20) Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. 

21) Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. 

22) Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł. 

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej – 50 zł (za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20),
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Wyżej wymienione kwoty nie obejmują podatku VAT oraz kosztów wydania wypisu z czynności notarialnej.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
c) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
d) umowy dożywocia,
e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
f) ustanowienie hipoteki,
g) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
h) umowy depozytu nieprawidłowego,
i) umowy spółki;
2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.


2. Przepisy ustawy o:
1) umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany;
2) czynnościach cywilnoprawnych – stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą:
1) od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym   2 %,
b) innych praw majątkowych   1 %;
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym   2 %,
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych   1 %;
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1 %, z zastrzeżeniem ust. 5;
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %, z zastrzeżeniem ust. 5;
5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności  0,1 %,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej   19 zł;
6) od umowy spółki   0,5 %.

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10 278

3 %

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10 278

7 %

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10 278

12 %

10 278

20 556

1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III – innych nabywców.

 

Strona notariuszcieszyn.pl używa cookies

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookie pomagają udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies były zapisywane na dysku, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki.