ADRES

ul. Bobrecka 27

43-400 Cieszyn

tel. 33 85 77 116.

tel. kom. 513 270 038

www.notariuszcieszyn.pl

E-MAIL

malgorzata.pagiela@notariuszcieszyn.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

me>

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Zakres czynności notarialnych obejmuje:
1. sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym w szczególności:
- umów sprzedaży,
- umów darowizny,
- umów zamiany,
- umów o ustanowienie odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- umów o dożywocie,
- umów o dział spadku,
- umów o zniesienie współwłasności,
- umów o podział majątku wspólnego,
- umów majątkowych małżeńskich,
- innych umów przenoszących własność,
- umów przedwstępnych,
ale także:
- testamentów,
- pełnomocnictw,
- aktów założycielskich osób prawnych,

2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

3. sporządzanie poświadczeń, w tym:
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręczanie oświadczeń - na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej,

5. spisywanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

6. sporządzanie protestów weksli i czeków,

7. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

8. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

9. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządzanie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Strona notariuszcieszyn.pl używa cookies

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookie pomagają udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies były zapisywane na dysku, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki.